Annen

Als dorp ontstond Annen vermoedelijk tussen de 6e en de 9e eeuw, maar al heel lang voor die tijd was er sprake van bewoning. Daarvan getuigen de hunebedden, de diverse grafheuvels in de directe omgeving en de celtic fields ( dat zijn prehistorische raatvormige akkercomplexjes, die met luchtfotografie zichtbaar werden) op de Zuidesch.
Het tot dusverre oudste geschreven document, dat we hebben kunnen achterhalen, waarin de naam Annen voorkomt, is een oorkonde met waszegels uit 1309.

Lees verder op de website van de Historische Vereniging Annen.

Bibliotheek

Boermarke

Voor het ontstaan van de boermarken moeten we terug naar de 13de eeuw. Toen vestigden Germanen zich op vaste plaatsen en het gemeenschappelijke gebied bij hun woonplaats dat ze toen in gebruik namen is de oervorm van een marke. Marke betekent eigenlijk “grens” dus het was de begrenzing van een gebied, ieder dorp kreeg zo zijn eigen marke.
In andere gebieden in Nederland waren het vooral kloosters of edellieden die grote stukken in eigendom hadden maar dit was in Drenthe met zijn zandverstuivingen en natte-veengebieden niet het geval.
Ieder eigenerfde boer ( boeren die een eigen erf hadden) kreeg een aandeel in de marke, zo’n aandeel werd ook wel waardeel genoemd.
Het dagelijks bestuur van de marke bestond uit door de markegenoten gekozen volmachten.
Als inkomsten hadden zij o.a de opbrengst van de houtverkoop en het jachtrecht en de kosten bestonden uit het onderhoud van de brinken, zandwegen en afwateringen.
In Drenthe hadden de boermarken ook de brinken in eigendom en het onderhoud hiervan leverde weer hout op voor in de kachel, dit hout werd vaak bij opbod verkocht.
In Annen zijn de Brink en veel zandwegen in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van 1 gulden overgegaan naar de toenmalige gemeente Anloo, we kregen gas, zodat het hout niet meer zo nodig was voor verwarming en het onderhoud, ook van de zandwegen, werd toch steeds duurder zodat toen besloten werd om dit af te stoten.
Op dit moment bestaat het werk van de Boermarke Annen nog voornamelijk uit de verhuur van het jachtveld, het gezamenlijke slootonderhoud en het gezamenlijk ( in Drenthe zijn nog 87 boermarken actief) behartigen van hun belangen via een provinciale organisatie.
In Drenthe zijn de boermarken ook nog actief bij: het weidevogelbeheer, beheer en onderhoud van landschapselementen, meewerken aan en ontwikkelen van omgevingsplannen, sommige doen aan werktuigenverhuur, het realiseren van dorpsversterkende voorzieningen etc.

Het bestuur van de Boermarke Annen bestaat uit:
Otto Kluiving( voorzitter)
Roelof Kammer ( secretaris/penningmeester)
Jan Roelof Schuiling en Hendrik Messchendorp (leden volmachten)

Voor inlichtingen R. Kammer, p/a de Wolden 11, 9468 CA  ANNEN, tel. 0592-272054, roelof.kammer@hotmail.com

Brandweer

d’Anner Zangoelen

Dierenparkje

Dorpshuis

Glasvezel

Harmonieorkest Drenthina

Drenthina is een muziekvereniging die ruimte biedt voor gezamenlijk musiceren van jong tot oud met een mix van onervaren tot ervaren muzikanten met als doel om op een leuke en gezellige manier muziek te maken. In de statuten is het als volgt omgeschreven: “het doen beoefenen en het bevorderen van de amateuristische muziekbeoefening en die van de blaasmuziek in het bijzonder.” Drenthina is een harmonie met veel jeugdige leden en de vereniging is aanwezig bij diverse sociale activiteiten in Annen en omstreken, zoals de Sport en Spelweek, Koninginnedag of de Zuidlaardermarktloop. Daarnaast is er elk jaar een voorjaarsconcert in het Dorpshuis en een kerstconcert in de Magnuskerk te Anloo. De vereniging bestaat momenteel uit circa 30 leden en kent een jeugd- en een A-orkest. De harmonie Drenthina speelt een gevarieerd repertoire, met lichte muziek uit alle delen van de wereld, filmmuziek, maar ook klassieke stukken.

Het jeugdorkest bestaat uit een groep enthousiaste jonge blazers, en zij worden elke week mee geholpen door een aantal leden van het A-orkest. Het orkest speelt eenvoudige, herkenbare muziek om de jeugd kennis te laten maken met het beoefenen van een instrument in een orkest. Eén keer per maand sluit het jeugdorkest aan bij het A-orkest om de sfeer van het ‘grote’ orkest alvast te proeven. Naast het optreden bij het voorjaarsconcert en kerstconcert speelt het jeugdorkest ook al jaren als ‘Pietenorkest’ tijdens de intocht van Sinterklaas.

Hartveilig Annen

Historische Vereniging

Huisartsen

Jagersvereniging

Onze Jagersvereniging kent momenteel slechts 5 leden. Wij huren het jachtrecht van de Boermarke Annen op basis van een jachthuurovereenkomst voor een periode van 6 jaren. Na afloop van deze 6 jaren wordt er vergaderd over een nieuwe huurovereenkomst.
Op basis van de Flora en Faunawet voeren wij in Annen het wildbeheer uit. Met name het reewild en de vossenpopulatie verdienen de nodige aandacht omdat deze dieren in de huidige tijd behoudens de mens, geen natuurlijke vijanden meer hebben.
Het streven is door een goed beheer te komen tot een zo evenwichtig mogelijke populatie.

Naast ree en vos is de jacht is opengesteld voor de volgende 5 wildsoorten; haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif.

Contactgegevens;
Secretaris Jagersvereniging Bert Bloemerts
Zuidlaarderweg 114
9468 AJ Annen
Tel. 0592-272639

Muziekschooltje Annen

OBS de Eshoek

Ondernemersvereniging ANNO

De Ondernemersvereniging is een actieve club die zich samen met haar leden inzet om het leefklimaat in het dorp Annen aangenaam te houden en het ondernemersklimaat op niveau.

De Ondernemersvereniging organiseert o.a. jaarlijks:

  • het Oranje Ontbijt
  • de Brinkmarkten
  • de Intocht van Sinterklaas
  • een Decemberactie met feestverlichting

Daarnaast is de Ondernemersvereniging verantwoordelijk voor de Informatieborden die u bij de ingang van het dorp aantreft. Tevens geeft de Ondernemersvereniging een Presentatiefolder over Annen uit.

Veelzijdig Annen

Dat het winkelaanbod in Annen veelzijdig is, dat wist u misschien al. Maar kent u ook Veelzijdig Annen? Sinds begin 2015 hebben de winkeliers in Annen zich gebundeld tot Veelzijdig Annen. Wij zijn een groep enthousiaste ondernemers met een warm hart voor de inwoners van Annen en omstreken. Ondernemers die zich kenmerken door vakmanschap, service, kwaliteit en specialisme.

Met Veelzijdig Annen is de mogelijkheid ontstaan om als groep winkeliers activiteiten te kunnen organiseren en steunen, denk hierbij aan allerlei sponsoractiviteiten voor het verenigingsleven. Maar daarnaast worden ook klantenacties gehouden: gezamenlijke aanbiedingen of actiedagen.

Voor meer informatie

Ondernemersvereniging ANNO, secretariaat Veelzijdig Annen:

Tineke Klinkers
p/a Nije Dijk 2a
9468 AT  ANNEN
administratie@hoveniersbedrijfklinkers.nl

Radio Aa en Hunze

Sporthal Burgemeester Lambershal

In 1977 kreeg Annen de Burgemeester Lambershal als sporthal. De sporthal is vernoemd naar Burgemeester Karst Hinderikus Lambers. Lambers volgde in 1950 Pieter Leonard Willinge Prins op, die onverwachts was overleden ten gevolge van een val zijn paard tijdens de jacht op het Drouwenerzand, als burgemeester van de Drentse gemeente Anloo.

Voor zijn benoeming was Lambers hoofdcommies bij de provinciale griffie van Drenthe. Tijdens zijn burgemeesterschap werd het dorp Annen uitgebreid door nieuwbouw op de noordes. Het dorp verloor daardoor zijn kleinschaligheid en werd een woongebied voor forensen. Bij de aanleg van de N34 in de zestiger jaren van de 20e eeuw wist Lambers te bewerkstelligen dat de nieuwe weg niet door het dorp Annen zou komen te lopen, maar de oude markescheiding tussen de dorpen Anloo en Annen zou volgen.

Kruisakkers 40
9468 BJ  ANNEN
Tel. 0592-273366
sporthalannen@aaenhunze.nl

Toneelvereniging Advendo

De toneelvereniging ADVENDO is in 1869 opgericht. ADVENDO betekent: AANGENAAM DOOR VRIENDSCHAP EN NUTTIG DOOR OEFENING.

De vereniging bestaat uit 11 spelende leden en heeft ruim 250 donateurs.

De spelende leden zijn:
Otto van Geldere, Hendrik Dekker, Greetje Ottens, Willy Dekker, Ina Kirchhoff, Betsy Wijnholds, Alie Oosterman en Hetty Behling, Cynthia Posthouwer, Marjolein Kobus en Anne Marissen.

Grime en haar is in handen van Arlet Haddering en Anneke Greving.

Het decor wordt gebouwd door Harry Hamminga en Sjaak van Bastelaar

De regie is in handen van Hebbo Benthem.

Het bestuur bestaat uit:
Hetty Behling 0592-272672 (hettybehling@kpnmail.nl) (voorzitter)
Willy Dekker 0592-272135 (willy-dekker@hotmail.com) (secretaris)
Otto van Geldere 0592-271290 (o.vangeldere@home.nl) (penningmeester)

Lijkt het u leuk om ons te zien spelen of draagt u de vereniging een warm hart toe, dan kunt u donateur worden. De donateurskosten zijn €5 per persoon per jaar. Bent u nog geen donateur en wilt u de vereniging ondersteunen, kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.

Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum.

Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum!

Vier avonden, 22, 23, 29 en 30 november, zijn gepland in ons Dorpshuis.

Met leden en oud-leden van Advendo, gaan we een aantal éénakters spelen. De rollen zijn inmiddels verdeeld en na de vakantie gaan we hiermee aan de slag om er een mooie feestavond van te maken.

We zien u graag op één van de avonden.

Vrienden van Oranje

Vrouwen van Nu

Winkelcentrum d’Anloop

Winkelcentrum d’Anloop bevind zich sinds 1990 aan de Zuidlaarderweg in Annen. Het is een zeer compleet winkelcentrum met 2 supermarkten, een bloemist, groentespeciaalzaak, dierenspeciaalzaak, slijterij, echte bakker, pizzeria en een PC service shop. Aan de achterkant van het winkelcentrum bevind zich een tuinwinkel.

Het winkelcentrum beschikt over een groot aantal gratis parkeerplaatsen, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. De boodschappen worden met alle gemak tot aan de auto gereden.

Het winkelcentrum is gemakkelijk bereikbaar aan de doorgaande weg.

Elke dinsdagmiddag is er in het winkelcentrum een markt.

Woonservicecentrum ‘t Holthuys

Zwembad de Borghoorns