Dorpsbelangen

Het was net na de oorlog dat op 28 januari 1946 de stichting commissie dorpsbelangen Annen werd opgericht. Dit onder het motto ‘Van permanente feestcommissie naar de behartiging van dorpsbelangen’. De commissie was in de begintijd de motor achter het opbloeien van het verenigingsleven in Annen. Daarnaast heeft de commissie zich ingezet op zaken zoals het verwezenlijken van de bouw van het zwembad “de Borghoorns” en de muziekkoepel op de Brink.

De veranderende tijden hebben ook hun invloed gehad op de commissie. Zo is na de gemeentelijke herindeling er meer nadruk komen te liggen op het contact met de gemeente, getuige de Dorpsvisie Annen 2005.

Bestuur

De normale gang van zaken van de Commissie Dorpsbelangen wordt opgevangen door het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Zij hebben tot taak om de uitgangspunten, de belangen en de doelstelling te bewaken. Tevens is zij het aanspreekpunt van de commissie en bewaakt zij de relaties met externe partijen. Tenslotte is het dagelijks bestuur ondersteunend en adviserend naar de diverse subcommissies.
De subcommissies zoals bijvoorbeeld de sport- en spel commissie, zijn binnen de afgesproken kaders autonoom. Zij leggen natuurlijk wel verantwoording af aan de voltallige commissie Dorpsbelangen. Besluiten die het imago van de Commissie Dorpsbelangen aangaan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
De Commissie Dorpsbelangen vergadert in principe ieder tweede woensdag van de maand met uitzondering van de vakantieperiode. In februari is een (extra) openbare jaarvergadering, waar iedere Annernaar welkom is.

Dagelijks bestuur:
Ype Tol, Voorzitter
Fenja Woest, Vice Voorzitter
Abel Reitsema, Penningmeester
Annika Luth-Hemme, Secretaris

Overige leden:
Gerard Schoenmaker
Annette Doorduin
Carin de Valk
Harmen Clement Zeubring
Hans Brandts Buys
Eelke Jan Bouma
Tim Greving
Roland Kregel
Marisca Luning
Jarno Drenth
Enrico Hanenbergh

Commissies

SUBCOMMISSIE SPORT EN SPEL

– Ype Tol (vz)
– Marisca Luning
– Jarno Drenth
– Tim Greving
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE BEHEER EN VERHUUR

– Roland Kregel
– Tim Greving
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE OUD PAPIER

– Abel Reitsema
– Harmen Clement Zeubring

SUBCOMMISSIE BRINKGEBRUIKERSGROEP

– Jarno Drenth
– Harmen Clement Zeubring

SUBCOMMISSIE LIEF EN LEED

– Carin de Valk

SUBCOMMISSIE PR

In 2003 bleek dat er behoefte was aan P(ublieke) R(elaties) voor de Commissie Dorpsbelangen. Om deze reden is de subcommissie PR opgericht. De PR Commissie heeft zich het doel voorgenomen aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. In 2004 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Commissie Dorpsbelangen meer onder de aandacht te brengen bij de Anneroelen. Er is in dat jaar een start gemaakt met het uitbrengen van een “dorpskrantje”, Het Oeleneis op een A4tje. Diverse verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners maken ieder kwartaal gebruik van het Oeleneis om een activiteit of hun club te promoten. Twee keer per jaar wordt er een extra editie uitgebracht, om het ophaalrooster oud papier en het programma van de Sport en Spelweek onder de aandacht te brengen.
Het verzorgen van publiciteit rondom jaarlijks terugkerende activiteiten van de Commissie Dorpsbelangen behoort tot de vaste taken van de PR Commissie.

– Annette Doorduin
– Jarno Drenth
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE KERSTFAIR

– Fenja Woest
– Roland Kregel

MUZIEKKOEPEL

Lang geleden heeft er op de Brink een muziekkoepel gestaan. Er was dan ook reeds een zeer lang gekoesterde wens voor weer een muziekkoepel op de Brink van Annen. De damesbiljartvereniging BEST heeft in juni 1997 een ludieke actie gehouden “Mens erger je niet” om geld in te zamelen voor een carillon. De partijen hebben elkaar gevonden en er is een commissie opgericht bestaande uit leden van de damesbiljartvereniging BEST, Commissie Dorpsbelangen Annen en de toenmalige directeur van de Rabobank Anloo, wijlen dhr. Th.J. van der Veen. De commissie heeft besloten tot het ontplooien van activiteiten ter realisatie van een muziekkoepel op de Brink waarin het carillon integraal deel van zal gaan uitmaken.

Ter realisatie van de plannen hebben de toenmalige gemeente Anloo, de plaatselijke Oostermoer Commissie, de actie “mens erger je niet” van BEST, de Commissie Dorpsbelangen en een substantiële bijdrage van de Rabobank Anloo gelden beschikbaar gesteld. Deze laatste in het kader van het 100-jarig bestaan van de Rabobank. Ook door de inzet van vrijwilligers en het kosteloos ontwerp van Bouwontwerpburo J. Reitsema hebben er voor gezorgd dat de koepel met carillon op de Brink staat. Het resultaat mag er zijn!!  Dit blijkt ook uit de prijs die dit initiatief heeft gekregen van Kern met Pit.

De officiële opening was op 24 mei 2003 en is verricht door mevr. F. van der Veen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Zangkoor Annen, Muziekvereniging Drenthina en de Barbershop. De ondernemersvereniging zorgde voor een springkussen, draaimolen, popcorn etc en schminken. De vele aanwezige kinderen lieten ballonnen op. De koepel zal een centrale rol gaan spelen bij de vele activiteiten die op en rond de Brink in Annen georganiseerd worden en zal een multifunctioneel karakter gaan dragen. Om deze reden is er een gebruikerscommissie opgericht.

Lenen en Verhuur materialen

Binnen de Commissie Dorpsbelangen is een subcommissie Beheer en verhuur materialen belast met het beheer en verhuur van materialen in de breedste zin van het woord. Zoals wellicht bekend, beschikken wij over een ruime hoeveelheid materialen, die verenigingen in het dorp kunnen gebruiken, in plaats van deze zelf aan te schaffen.

Voorbeelden van materialen zijn: ballen, emmers, vaten, hoepels, palen, pionnen, touwen, decoratiestukken, etc. Genoemde materialen zijn tijdelijk te lenen.

Ook beschikken wij over 2 aanhangwagens (2-assig) waarop verenigingen altijd een beroep kunnen doen.

Mobiele toiletwagen 2011 (3x dames, 1x heren en 3x urinoir)(eventueel verwarming):

– Verenigingen / buurten binnen Annen: € 30

– Particulieren in Annen: € 100

– Commerciële instellingen zowel binnen als buiten Annen:

  • € 225 per 2 dagen
  • € 275 per 3 dagen

(BTW kan niet worden verrekend)

Downloaden voorwaarden (klik hier)

Geluidsinstallatie (mengpaneel, 6 boxen, cd-speler, draadloze microfoons)
– Verenigingen binnen Annen; gratis
– Verder wordt de installatie niet verhuurd/uitgeleend.

Ten aanzien van de verhuur zijn enkele voorwaarden verbonden, die wij u graag vertellen wanneer uw vereniging interesse toont.

Als u van plan bent om op enig moment materialen van ons te lenen en/of te huren verzoeken wij u vriendelijk om tijdig contact op te nemen via  verhuur@annen-info.nl

Your Content Goes Here

Oeleneis

In 2004 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Commissie Dorpsbelangen meer onder de aandacht te brengen bij de Anneroelen. Er is in dat jaar een start gemaakt met het uitbrengen van een “dorpskrantje”, Het Oeleneis op een A4tje. Diverse verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners maken ieder kwartaal gebruik van het Oeleneis om een activiteit of hun club te promoten. Maar ook om het ophaalrooster oud papier en het programma van de Sport- en Spelweek onder de aandacht te brengen. Het Oeleneis komt uit: vóór de Sport en Spel week, het Brinkfestijn en de Kerstfair.
Heeft u informatie voor het Oeleneis geef dit dan door via info@annen-info.nl

Mededelingenblad

Het Mededelingenblad komt elke maand uit. Dit zal rond de de eerste van de maand zijn.

Heeft u informatie voor het Mededelingenblad geef het minimaal 2 weken voor het eind van de maand door via info@annen-info.nl

Wilt u elke maand het mededelingenblad in uw email? Aanmelden kan via onderstaande link.

Aanmelden Mededelingenblad
Hieronder vindt u de reeds uitgebrachte edities van het mededelingenblad.

Jaarverslag

Hier vindt u de jaarverslagen van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen: